Jam 124 personoj el 26 landoj sur la Esperanto-Insulo

Informcele, el Edukado.net. Ni memorigas al vi, ke Federico Gobbo partoprenos kiel profesoro!

Jam 124 personoj el 26 landoj sur la Esperanto-Insulo

Kategorio: Edukado; Dato: 2011-12-07 14:29:43

Ni estas preparantaj unu el la plej gravaj kaj grandvolumaj pedagogiaj eksperimentoj. Kadre de la kursaro sur la Esperanto-insulo okazos kvarsemajna kursaro en la Hajnana Universitato en Ĉinio.

Estis anoncita tre intensa kurso por komencantoj, paralela metodika seminario kaj du universitataj kursoj pri Paco kaj Milito, “Alfronti militon”, de profesoro Ron Glossop kaj kurso pri Historio kaj Filozofio de la Informadiko de profesoro Federico Gobbo. Fine de la sesio okazos ankaŭ KER-ekzamensesio je ĉiuj niveloj.

Al la kursaro jam aliĝis 124 personoj el 26 landoj, ĉefe aziaj, sed kun partopreno de deko da francoj, kaj pliaj ekzemple el Hungario, Slovakio, Svedio, Germanio, Aŭstrio, Hispanio, Portugalio, Rusio, Italio pluraj el Usono.

La BEK-kurso por komencantoj de Dennis Keefe havas jam 72 aliĝintojn kaj metodika seminario, gvidota de Katalin Kovats havas jam 23 kursanojn.

La metodika programo estos parte kuplita kun la intensa BEK-kurso, kiun la partoprenontoj de la metodika grupo observos, analizos kaj kie ili mem havos eblon ekzerci sin pri instruado. Krom tiu linio, Katalin planas gvidi efikan Metiejon, stimuli la spertajn kolegojn pluperfektighi, prezenti kaj elprovi en diversaj situacioj siajn lertojn kaj laborrezultojn. La laborgrupoj ellaboros proprajn projektojn, havos eblon kungvidi diversajn realajn kursojn sur la insulo por lingvolernemuloj, infanoj ktp. kaj partoprenos ankaŭ interesajn metodikajn kaj lingvajn eksperimentojn, inter kiuj la kursanoj ekprovas la uzon de la materialo de la PROJEKTO 125 kaj esperas kontribui al la antaŭlanĉa testado de tiu nobla kampanjo.

Al la programo apartenos analizado kaj elprovado de diversaj instrumetodoj, lerniloj kaj instruhelpiloj inter kiuj aparta atento estos fokusita al la retaj kaj virtualaj lernebloj, interkultura edukado kaj evoluigo de personaj trajtoj, necesaj por bonaj instruantoj de lingvo. La KER-ekzamenoj teorie kaj praktike same ne povos manki dum tiu seminario. Tiuj, kiuj bezonos lingvan kaj gramatikan subtenon, ricevos aparajn eblojn por memtrejnado. Pri movadhistorio kaj literaturo eblos dum la kursaro individue sekvi retan lecionaron, ellaboritan por RITE, reta trejnkurso ĉe edukado.net. La Hajnana-Metiejo tre verŝajne ankaŭ produktos iun novan instrumaterialon, disponigotan al la instruista komunumo.

Unu afero certas: eĉ 5 semajnoj ŝajnas tre malmultaj por la menuo, kiun Katalin proponos kaj el kiu la grupanoj laubezone povos elekti. Se ni aldonas ankaŭ la oportunon frekventi la kursojn de la Universitato de Esperanto, la ebloj spertiĝi multobliĝas.

Laŭplane pri la laboro aperos reta tagĵurnalo dum la aranĝo, kie sekveblas la grupanoj per filmitaj kaj artikolaj raportoj.

Se vi ekhavis emon aliĝo al la kursaro urĝe kontaktu Dennis Keefe, la ĉeforganizanton de la evento.

Vidu la retejon de la Esperanto-Insulo

Advertisements

Jarfina renkonto en kastelo Greziljono, okcidente de Parizo

La KulturDomo de Esperanto organizas restadon de la 27a de decembro ĝis la 2a de januaro. Ni refoje festos en la kastelo la Jarfinon (Sanktan Silvestron) en etoso esperantista kaj ĉi-jare eĉ internacia.

Mi volus altiri vian atenton ke pli forta frekventado de la esperantistoj kaj de iliaj familioj en niaj aktivecoj estas necesa por ke niaj penoj ebligu konservi tiun heredaĵon postlasitan de niaj antaŭuloj.

La formulo elektita por tiu restado ebligas partoprenon liber-elektan laŭ viaj ebloj. Efektive, personoj devantaj longe vojaĝi povas restadi dum 6 tagoj, dum personoj loĝantaj proksime povas asisti nur la Festenon.

François Lo Jacomo kaj Bert Ŝumann ĝojas akcepti vin, Ronan Le Corre estos via kuiristo kaj ĉiuj estas petataj alporti sian kontribuon por la sukceso de tiu ĉi renkonto.

Trovu la kompletajn informojn en nia retejo gresillon.org/jarfino.

Au aliĝu ekde nun per interreto klakante al gresillon.org/aligho.

Jannick Huet
sekretario de la komitato de la KDE

Hierau, la Monda Tago de Filozofio

El la gazetaraj komunikoj de UEA, interesa mesaĝo de Probal Dasgupta:

Lau iniciato de Unesko, ekde 2002, la tria ĵaŭdo de novembro estas la Monda Tago de Filozofio. Jen mesaĝo de la prezidanto de UEA okaze de la ĉi-jara Tago de Filozofio la 17-an de novembro.

* * * * *

En la tria ĵaŭdo de novembro – la Monda Tago de Filozofio – ni havas ĉiujaran okazon mediti.

Ĝuste en 2011 tute ĵuse surekraniĝis grava verko de filozofo, kiu estis amiko de Esperanto. Mi parolas pri profesoro Ramchandra Gandhi (1937-2007), kies (anglalingva) verko Mi estas vi: meditoj pri la vero de Barato unue aperis en 1984 kaj reeldoniĝis ĉi-oktobre.

La esperantista publiko iomete konas tiun nepon de Mahatma Gandhi. En mia postparolo al la epopeo Poemo de Utnoa de Abel Montagut (1993) mi prezentis jene (p 212-3) la kernon de la filozofio de Ramchandra Gandhi: Ĉiu lingva ago estas celebro pri nia forcedo de la povo materie kaŭzi la deziratajn efikojn kaj pri nia forcedida povo lingvi novajn, postkaŭzadajn dezirojn. Tiu celebro rivelas, ke la parolanto kaj la alparolato reciproke malalias. La reciproka percepto de fremdo aŭ malmemo parencas al la kaŭzada povo kaj en vera komunikado kunsvenas kun la kaŭzada povemo, lasante nur perception de du specifecoj kies komunan, meman ekziston ne disduigas ia muro de alieco. (R. Gandhi distancigas sin de la ‘vulgara malduismo’, kiu neas la specifecon de la disaj, sed ne apartaj, membildoj; lia logika aŭstero malpermesas al li nei la specifecon, kiam sufiĉas nei la aliecon.) Ne pensu, ke mia konate mallucida stilo eĉ komencas redoni la esencon de la lumaj pensoj de tiu guruo mia; mi estas nur unu el la multaj malindaj adeptoj, bonvolu ne laŭ mia stilo juĝi mian forpasintan amikon.

Aŭdinte, ke li estas amiko kaj mentoro mia, Ludoviko Zaleski-Zamenhof petis min en 2003 komuniki al la nepo de Gandhi saluton de la nepo de Zamenhof. Profesoro Gandhi kun granda ĝojo akceptis tiun saluton – li jam de jaroj sciis pri Esperanto kaj pri Zamenhof. Li konfirmis impreson, kiun mi jam havis – nome, ke li efektive rigardas Esperanton kiel lingvon kvintesence malfremdan, malduisman, kiel enkorpigon de lia kompreno de la komuneco de ĉiuj homoj.

Kompreneble iuj el vi, konante la faktojn de la ĵusa reapero de Mi estas vi, tuj kaptos, ke mi provas komuniki al vi la ekziston de mia prefaco en la aktuala eldono de la verko de profesoro Gandhi. Vi filozofe konsilos min forigi el la psiko ĉiujn restaĵojn de la miismo, kiu baras la vojon al mia kapablo vere kaj senmanke malfremdigi la universalan anaron de nia asocio, por ne paroli tro tuje kaj haste pri la tuta homaro. Sed vi miskomprenas. En tiu prefaco mi prezentis ne vortojn miajn, sed rakontojn pri mia aŭskultado al la guruaj vortoj de la filozofa Frato Ramu (kiel mi ĉiam nomis lin), kaj pri mia humila akcepto de iuj liaj tre gravaj senerarigoj. Tion mi diras al vi en la Tago de Filozofio ne por malmodesti, sed por kiel eble plej humile deklari mian pretecon lerni de ĉiu el vi. Kaj, demetante ĉi tiun mokmodestan tonon, mi permesu al mi inviti vin mediti pri la parenceco inter la pensoj de tiu malduisma filozofo kaj la interna ideo de la avo de Ludoviko Zaleski-Zamenhof. Por spici tiun inviton laŭ la humura stilo, kiun ŝategis kaj regule praktikis Frato Ramu mem, mi devas raporti al vi, ke iu kanajla amiko mia en Esperantujo, aŭdinte pri mia internepa transdono de mesaĝoj, proponis nomi min UEA-komisiito pri nepoj. Dum vi grincas la dentojn pro tiu malfilozofa ŝerco, memoru la verson de la Majstro – la nepoj vin benos – kaj pretiĝu venontjare mediti pri filozofoj, kiuj rezolute malkredas je la kategorio de benoj.

Probal Dasgupta

I Reverie su RAI Radio1 venerdì 14

Dall’amico Andrea Fontana:

VENERDI’ 14 su RAI Radio1 i Reverie saranno ospiti nel programma “Tornando a casa” condotto da Enrica Bonaccorti!!!
Il programma va in onda dalle 17:40 alle 18:55 e oltre che dalla radio si può ascoltare in diretta dal sito web
http://www.rai.it/dl/radio1/2010/programmi/Page-0e91d0e8-7a5d-4451-bc3b-333255e791c3.html
(c’è anche l’archivio di tutte le puntate, quindi chi si perde la diretta può comunque ascoltarci in differita)
Stay tuned!!! 🙂

http://www.reverieweb.com

Gratulojn al Sabrina!

Amikoklubanino Sabrina gajnis la Premion Canuto 2011 por sia magistra tezo pri interlingvistiko. Gratulojn! La cerimonio alvenos en Parmo, jhaudon la 27-an de oktobro, je la 10a kaj duono, en “Aula C – Plesso D’Azeglio, via D’Azeglio 85”, kun speciala prelego fare de profesoro Robert Phillipson (Copenhagen Business School).

Universitato de Esperanto en Chinujo

Informcele

Sur la suda, china insulo nomata Hai Nan Dao, okazos inter la 11a de januaro kaj la 12a de februaro, 2012, la unuaj provkursoj de la projekto provizore nomata la Universitato de Esperanto.

En tiu universitato, komencighos la kunstudado kaj kunlaborado inter homoj de Chinujo kaj homoj el landopartoj el la tuta mondo. Homoj kun homoj, kaj chi foje, ne nur por paroli Esperanton, sed por lerni, studi kaj intershanghi ideojn pri faktemoj kiaj paco, milito, historio kaj filozofio.

Se vi cheestis multe da esperantaj Universalaj Kongresoj kiel mi, vi bone scias, ke tiu arangho, dauranta nur unu semajnon, ne donas la eblon sufiche profunde koni homojn el aliaj kontinentoj. Konversacioj de europanoj kun chinoj, se ili entute okazas dum UK, dauras ofte nur kelkajn minutojn. La kursoj de la Esperanto-Insulo, tamen, dauros tutan monaton.

La Universitato de Esperanto estas por spertaj Esperantistoj, Esperantistoj kiuj eble jam emeritighis kaj havas tutan monaton por loghi en la bela, varmeta suda insulo de Hai Nan Dao (Lauvorte chine MARO-SUDO-INSULO).

Profesoroj Ron Glossop el Usono, kaj Federico Gobbo el Italujo instruos siajn fakkursojn kiujn ili jam oficiale faris sialingve che siaj universitatoj. La kurso de Profesoro Glossop pritraktos militon kaj pacon, kaj tiu de Federico informadikon lau historia kaj filozofa vidpunktoj. Notinde estas ke ambau profesoroj utiligos siajn proprajn librojn kaj materialon. La esperantigota libro de Ron Glossop jam eldonighis plurfoje anglalingve, char ghi estas utiligata de aliaj usonaj profesoroj en iliaj kursoj.

Vi povas informighi pli pri la Universitato de Esperanto, kadre de la projekto Esperanto-Insulo de Chinujo, musklakante sur la retejo

www.esperanto-insulo.info/universitataj.htm Studado dum tuta monato kostos malpli ol 1000 eurojn, inkluzive la kurso-kotizojn, la loghadon, kaj la manghadon.

Dennis Keefe, keefeinchina heliko gmail.com, kaj la Organizo-Teamo de Esperanto-Insulo, Universitataj Kursoj

Inter la bona kaj la mava lingvostilo

Interesa debato inter Renato Corsetti kaj Jorge Camacho pri la mava kontrau bona lingvostiloj —kaj pri la movado. Spektinda!

%d bloggers like this: